Algemeen

De hieronder uiteengezette voorwaarden zijn van toepassing op de websites van:

 

Gysemans Groep BVĀ 

Adres: Betekomsesteenweg 69F - 3200 Aarschot

Telefoonnummer: 016 360 460

E-mail: info@gysemansgroep.be

KBO: 0774.469.279

RPR: Leuven

Bankrekening: IBAN BE91 0019 1443 8476 BIC GEBABEBB

 

en haar groepsentiteiten verder bestaande uit de entiteiten:

 

(i) Gysemans VerzekeringenĀ  NV

Adres: Betekomsesteenweg 69F - 3200 Aarschot

Telefoonnummer: 016 360 460

E-mail: verzekeringen@gysemansgroep.be

KBO: 0425.729.832

RPR: Leuven

Bankrekening: IBAN BE93 0017 1502 4967 BIC GEBABEBB

 

Verzekeringsmakelaar ingeschreven onder KBO-nummer 0425.729.832 in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).

 

Voor de voorwaarden van de aangeboden producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina sectorcataloog of de websites van onze partners.

 

(ii) Gysemans Financiƫn NV

Adres: Betekomsesteenweg 69F - 3200 Aarschot

Telefoonnummer: 016 360 460

E-mail: aarschot.betekomsesteenweg@crelan.be

KBO: 0425.476.048

RPR: Leuven

Bankrekening: IBAN BE07 0017 1501 5166 BIC GEBABEBB

Erkend bankagent voor Crelan

 

(iii) Gysemans Vastgoed BV

Adres: Betekomsesteenweg 69F - 3200 Aarschot

Telefoonnummer: 016 360 460

E-mail: vastgoed@gysemansgroep.be

KBO: 0778.652.355

RPR: Leuven

Bankrekening: IBAN BE46 0019 1979 8536 BIC GEBABEBB

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 511089 (Erkend in Belgiƫ) - Sander van Gilse
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 202961 (Erkend in Belgiƫ) - Dirk Gysemans
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. ā€ØBA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be

 

hierna gezamenlijk Gysemans Groep.

 

Door het bezoeken en het gebruiken van onze websites erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden. Tevens verbindt u zich er toe om deze gebruiksvoorwaarden te volgen. Gysemans Groep behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U zal bij het gebruik van onze website onze gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig willen doorlezen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 • Algemeen doel van de website is louter informatief

Alle weergegeven informatie op onze website, en alle daarop weergegeven informatie en hulptools, zijn louter informatief bedoeld, en kunnen in ieder geval niet als persoonlijk, financieel, professioneel of juridisch advies rechtstreeks van Gysemans Groep aan de bezoeker worden beschouwd. Ze dienen dan ook enkel ter informatie en ondersteuning van u als bezoeker van de website. De gebruiker erkent dat Gysemans Groep via haar website niet rechtstreeks zelf financieel of ander persoonlijk advies verstrekt.

 • Gebruik van de informatie op de website

Het gebruik van de website is voor eigen risico van de bezoeker.

 • Inspanningsverbintenis (geen resultaatsverbintenis)

Gysemans Groep levert inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn, doch kan hiervoor afhankelijk zijn van derden (en/of derde factoren). Er wordt in die optiek geen garantie gegeven op het vlak van de juistheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze informatie.

 • Links naar derden

De website van Gysemans Groep kan links bevatten naar websites die beheerd worden door derden of informatie bevatten die zijn geplaatst door derden. Deze links en informatie zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker van deze website. Gysemans Groep controleert deze informatie en websites (en de informatie die zich erop bevindt) niet naar inhoud. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of informatie van derden. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Gysemans Groep en de uitbaters van deze andere websites op een of andere manier samenwerken.

 • Beperking van aansprakelijkheid

Gysemans Groep kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of de inhoud ervan. Gysemans Groep is niet aansprakelijk voor enige vorm van opgelopen directe of indirecte schade en/of kosten bij het gebruik van de informatie voorzien op de website, behoudens grove materiĆ«le en/of opzettelijke fout van Gysemans Groep. Verder kan Gysemans Groep niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voort zou komen uit technische stortingen, onderbrekingen van de website, beschadigingen van programmaā€™s of gegevens of andere (technische) beschadigingen aan de gebruiker van de website. Ā Indien u onjuistheden zou vaststellen in of vragen heeft over de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u Gysemans Groep steeds contacteren, hetgeen sterk wordt aangeraden.

 • Inhoud van de website

De inhoud van de website (links inbegrepen) kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Gelet op voorgaande, kan Gysemans Groep tevens op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of handeling welke u als bezoeker van de website zou genomen hebben op basis van deĀ  weergegeven informatie of van alle andere elementen van de website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website, de inhoud, de gegevens en de vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo's en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Gysemans Groep en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan Gysemans Groep. De toegang en het gebruik tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker of de klant enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het de bezoeker of de klant verboden de website en de documentatie en informatie, alsook alle overige elementen, die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiƫren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciƫle doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Bovendien is het de bezoeker of de klant verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen, of op enige andere manier hierover te beschikken.

 

Privacy Policy

Gysemans Groep hanteert een Privacy Policy inzake het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u terugvinden op de websites van de groepsentitieiten. U erkent hiervan voorafgaand kennis te hebben genomen en aanvaardt ons beleid alvorens verder gebruik te maken van, of gebruik te maken van, onze website.

 

Cookie Policy

Gysemans Groep hanteert een Cookie Policy. Dit kan u hieronder terugvinden. U erkent hiervan voorafgaand kennis te hebben genomen en aanvaardt ons beleid alvorens verder gebruik te maken van onze website.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en de weergegeven informatie van Gysemans Groep. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd.

 

Contact

Je kan ons omtrent deze gebruiksvoorwaarden contacteren op het algemeen emailadres info@gysemansgroep.be.

Wat doet Gysemans Groep?

 

Gysemans Groep BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Betekomsesteenweg 69 F, 3200 Aarschot, gekend onder het ondernemingsnummer 0774.469.279, is onder meer een verzekeringsmakelaar en bankagentschap.

 

Gysemans Groep bestaat onder meer uit de volgende groepsentiteiten: (i) Gysemans Verzekeringen (0425.729.832), (ii) Gysemans Financiƫn (0425.476.048), (iii) Gysemans Vastgoed (0778.652.355)

Voor het lezen van deze verklaring wordt de relevante groepsentiteit zoals hierboven opgesomd hier verder gedefinieerd als Gysemans Groep.

 

Gysemans Groep verwerkt in het kader van haar diensten en activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen, en dit kan gaan om klantgegevens van natuurlijke personen, om gegevens van haar gebruikers van haar diensten, om gegevens van haar bezoekers van de websites, om gegevens haar personeelsleden, enzovoort.

 

Specifiek aanspreekpunt:

 

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over deze verwerking van jouw persoonsgegevens bij Gysemans Groep is:

 

Gysemans Groep:

Telefoon: 016 360 460

E-mail: info@gysemansgroep.be

 

Gysemans Verzekeringen:

Telefoon: 016 360 460

E-mail: verzekeringen@gysemansgroep.be

 

Gysemans Vastgoed:

Telefoon: 016 360 460

E-mail: vastgoed@gysemansgroep.be

 

Gysemans Financiƫn:

Telefoon: 016 360 460

E-mail: aarschot.betekomsesteenweg@crelan.be

 

 

Gysemans Groep hanteert een strikt privacy beleid in overeenstemming met de GDPR verordening en de geldende wettelijke bepalingen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Gysemans Groep?

 

Gysemans Groep verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bovenvermelde activiteiten. Het betreft ook die gegevens die nodig zijn opdat Gysemans Groep haar activiteiten als vennootschap kan uitoefenen.

 

Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je paspoortgegevens, je bankgegevens, emailadres en je websitegedrag. Ook de communicatie die je met Gysemans Groep voert als gebruiker.

 

Gysemans Groep verwerkt in principe ook gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR, en dit gelet op de aangeboden diensten van Gysemans Groep. Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming genieten bepaalde gegevens (bekend als gevoelige persoonsgegevens) namelijk speciale bescherming. Gysemans Groep verwerkt onder meer gegevens over gezondheid van de betrokkene alleen met zijn of haar uitdrukkelijke toestemming of indien deze noodzakelijk zijn voor de vaststelling of uitoefening van de dienstverlening, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gysemans Groep verwerkt geen gegevens over de gezondheid van de betrokkene voor direct marketingdoeleinden en staat evenmin toe dat derden dit doen. Onze website en/of dienst heeft echter niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

 

Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief van Gysemans Groep, indien toepasselijk, ontvangt de betrokken persoon op regelmatig tijdstip een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Gysemans Groep gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via email op bovenvermeld contactpunt.

 

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

 

De verwerking kan gebeuren op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is, en is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Gysemans Groep.

 

Verder kan ook jouw voorgenomen of lopende overeenkomsten met Gysemans Groep als verwerkingsgrond gelden.

 

In dit verband merkt Gysemans Groep op dat Gysemans Groep jouw gegevens ook kan verwerken vanuit een ā€˜gerechtvaardigd belangā€™ voor de verwerking of in functie van (direct) marketing. Zo kan Gysemans Groep je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante informatie indien je bijvoorbeeld bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Gysemans Groep zal dit natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

 

Wij kunnen ook uw gegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.

 

Indien je een (openbare) testimonial of getuigenis meedeelt aan Gysemans Groep, heeft Gysemans Groep vrijblijvend het recht, om deze testimonial of getuigenis mee te delen en kenbaar te maken op de websites van Gysemans Groep, waarbij mogelijks ook bepaalde persoonsgegevens zoals bv. je naam, mee kunnen vermeld worden. Hierbij wordt uiteraard steeds in acht genomen dat specifieke persoonsgegevens zoals bv. contactgegevens, volledige adressen, andere gevoelige gegevens, enzovoort nooit op deze wijze publiek zullen kenbaar gemaakt worden via de publicatie van voormelde testimonial. Indien je hierover vragen hebt, kan je ons ook steeds contacteren via onze aanspreekpunten zoals voorzien in dit privacy beleid.

 

De persoonsgegevens worden volledig geanonimiseerd en vervolgens ook gebruikt voor statische en analytische doeleinden.

 

De persoonsgegevens kunnen ook ter beschikking gesteld worden van de andere groepsentiteiten van Gysemans Groep, indien zulks noodzakelijk blijkt voor een goede dienstverlening.

 

Bron van de persoonsgegevens

 

Gysemans Groep verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerken in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf.

 

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, ā€¦ registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken (indien toepasselijk).

 

We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen.

 

Duurtijd van de verwerking

 

Gysemans Groep zal steeds alle persoonsgegevens, waar mogelijk, zoveel als mogelijk anonimiseren.

 

Gysemans Groep houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. Dit wordt concreet en op regelmatige basis door Gysemans Groep geƫvalueerd.

 

In principe bewaart Gysemans Groep de persoonsgegevens niet langer dan vijf (5) jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst die met Gysemans Groep of Ć©Ć©n van haar partners werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden. Gysemans Groep evalueert echter ook of bepaalde gegevens slechts voor kortere periode dienen bewaard te worden gelet op het doel van de verwerking.

 

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Gysemans Groep niet langer bij dan vijf (5) jaar na de beƫindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

 

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en prestaties tenzij ze op de een of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Gysemans Groep de overeenkomst correct heeft uitgevoerd.

 

Gysemans Groep houdt de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

 

Veiligheid van de persoonsgegevens

 

Gysemans Groep waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Gysemans Groep slaat persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

 

Verwerking door / doorgifte aan groepsentiteiten en externe partners

 

Gysemans Groep verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Gysemans Groep (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.

 

Gysemans Groep geeft gegevens enkel door aan partners als dit noodzakelijk is om bepaalde prestaties in kader van haar dienstverlening vlot te laten verlopen. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld. Gysemans Groep geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar activiteiten. Met deze partners, zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

 

Als Gysemans Groep persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU, indien zulks noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de activiteiten, en die niet op een lijst met ā€˜veilige landenā€™ (in het kader van de GDPR) staat, zal Gysemans Groep hiervoor in de mate van het mogelijk passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

 

Gysemans Groep ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking (bv. cloudopslag), de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ā€˜verwerkingsovereenkomstenā€™ af te sluiten met de belangrijkste partners.

 

Jouw rechten onder de GDPR

 

Gysemans Groep waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

 

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Gysemans Groep je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

 

Cookies

 

Gysemans Groep maakt op haar websites en aangifteportalen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Met betrekking tot de gebruikte cookies verwijst Gysemans Groep trouwens nog naar haar cookieverklaring.

 

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

 

Jouw aanspreekpunt bij Gysemans Groep werd al meegedeeld hierboven.

 

Heb je echter een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Belgiƫ is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Gysemans Groep BV (0774.469.279), verder bestaande uit de entiteiten (i) Gysemans Verzekeringen NV (0425.729.832), (ii) Gysemans Financiƫn NV (0425.476.048), (iii) Gysemans Vastgoed (0778.652.355) gebruikt cookies wanneer u de websites van Gysemans Groep bezoekt en gebruikt maakt van de hierop aangeboden diensten. De zetel van de entiteiten van Gysemans Groep is gelegen te Betekomsesteenweg 69 Bus F, 3200 Aarschot, Belgiƫ. In kader van deze cookie policy, zullen de hiervoor vermelde entiteiten gezamenlijk gedefinieerd worden als Gysemans Groep, en individueel benoemd worden waar toepasselijk. Gysemans Financiƫn NV is een agentschap van AXA Bank.

 

Cookies

 

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Gysemans Groep maakt gebruik van verschillende soorten cookies en streeft daarmee verschillende doeleinden na:

 • Functionele en analytische cookies om jouw gebruikerservaring te optimaliseren en te analyseren

Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct en gebruiksvriendelijk functioneert, bijvoorbeeld door het opsporen van mogelijke problemen op onze website. Daarnaast kunnen we hiermee ook onze website meten en analyseren om zo onze website te kunnen blijven verbeteren in functie van onze bezoekers.

 • Sociale media cookies om jouw connectie met sociale media te ondersteunen

Deze cookies bieden bepaalde functionaliteiten van sociale media op onze website.

 • Advertentiecookies om onze weergave voor jou optimaal te personaliseren (indien toepasselijk)

Op onze website zie je inhoud en advertenties van onszelf en van derden. Om deze inhoud en advertenties relevant en interessant te houden voor jou, kunnen we deze afstemmen op jouw online surf- en zoekgedrag via deze advertentiecookies.

 • Cookies van derde partijen (third party cookies)

Naast Gysemans Groep is het ook mogelijk dat derde partijen cookies plaatsen om je gebruik te volgen, je gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of je connectie met sociale netwerken te vereenvoudigen. Dit soort cookies worden door de derde partij zelf gemaakt. Gysemans Groep heeft hier bijgevolg dan ook geen controle over.

 

Hoe lang blijven cookies bewaard?
De periode waarbinnen we een cookie laten bewaren is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies worden bij het afsluiten van je browser verwijderd, andere cookies blijven bewaard zodat ze bij een volgende sessie kunnen worden opgepikt of tussen sessies door kunnen blijven opereren.

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen?
Gysemans Groep ziet het als haar gerechtvaardigd belang om jou een correct vormgegeven website aan je aan te bieden en wil je onze website-ervaring te optimaliseren. Daarom kan je functionele en analytische niet uitschakelen.


Hoe kan ik cookies verwijderen?

Het is mogelijk om cookies te verwijderen maar ook om ze uit te schakelen. Hoe je dit precies doet is afhankelijk van het browser waarmee je naar onze website surft. Gysemans Groep wil je er wel op wijzen dat bij het verwijderen of uitschakelen van cookies je website-ervaring kan worden beĆÆnvloed en mogelijk dus vermindert.

 

Een klacht of vraag over dit cookiebeleid?
Neem contact op met Gysemans Groep: info@gysemansgroep.be of 016 360 460.

 

Andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw privacy?

Hiervoor verwijzen wij naar onze Privacy Policies van onze verschillende groepsentiteiten, terug te vinden op de desbetreffende websites van deze entiteiten.

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

 

Ombudsman in Financiƫle Geschillen:

Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

 

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeƻssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: www.ombudsman-insurance.be/nl

 

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2
1000 Brussel
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail:Ā ombudsman@ombudsfin.be
Website:Ā https://www.febelfin.be/nl/dienstverlening/ombudsfin

Ons beleid inzake Gedragsregels en Belangenconflicten

 

Op 30 april 2014 is de wetgeving Twin Peaks II in werking getreden, een wetgeving die als doel heeft de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen. Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, zijn voor Gysemans Groep altijd al essentieel geweest in de relatie met zijn klanten. Gysemans Groep is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiƫle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiƫle sector en de financiƫle diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder een belangenconflictenbeleid), is terug te vinden onder rubriek MiFID gedragsregels en belangenconflictenbeleid. Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands. Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.

Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico's

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiĆ«ledienstensector (ā€˜SFDRā€™ ā€“ Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisicoā€™s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisicoā€™s gedefinieerd als ā€˜een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzakenā€™.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risicoā€™s in verband met duurzaamheidsrisicoā€™s.

 

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ā€˜ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkopingā€™.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Ons kantoor neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten. Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen. In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geĆÆmplementeerd:

 

Vergoeding

Ā 

Ons kantoor werkt met vaste en variabele verloningen. Indien ons kantoor een variabele verloning toekent ziet ons kantoor erop toe dat:

 • De variabele vergoeding geen afbreuk doet aan de belangen van de klanten;
 • De variabele vergoeding een beperkt deel zal uitmaken van de totale vergoeding;
 • De variabele vergoeding niet wordt berekend op basis van de realisatie van de verkoop van welbepaalde producten, maar op basis van de totaliteit van de prestaties;
 • Kwalitatieve criteria zoals de naleving van de gedragsregels, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de klanttevredenheid worden gerespecteerd;
 • De variabele vergoeding zet niet aan tot het nemen van buitensporige risicoā€™s in verband met duurzaamheidsrisicoā€™s.

Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de variabele vergoeding teruggevorderd en worden de nodige maatregelen genomen ten aanzien van de betrokken persoon.

 

Incentive (niet- geldelijke voordelen)

 

Onder de hiernavolgende strikte voorwaarden kan ons kantoor gebruik maken van incentives:

 • De incentive doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
 • De incentive is niet verbonden aan Ć©Ć©n welbepaald product of een beperkt gamma van producten (product van de maand is verboden);
 • De waarde van de incentive is beperkt en redelijk;
 • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van de incentive is voldoende lang;
 • De incentive zet niet aan tot het nemen van buitensporige risicoā€™s in verband met duurzaamheidsrisicoā€™s.

Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de incentive of, in gebeurlijk geval, de waarde ervan, onmiddellijk teruggegeven en worden de geijkte maatregelen genomen tegenover de betrokken persoon.

 

Commerciƫle doelstellingen

 

Bij het vaststellen van eventuele commerciƫle doelstellingen neemt ons kantoor de volgende voorwaarden in acht:

 • De commerciĆ«le doelstelling doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
 • De commerciĆ«le doelstelling is niet verbonden aan Ć©Ć©n welbepaald product of een beperkt gamma van producten ( product van de maand is verboden);
 • Het bedrag dat toegekend wordt n.a.v. het behalen van de commerciĆ«le doelstelling is beperkt en redelijk;
 • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van commerciĆ«le doelstellingen is voldoende lang;
 • De commerciĆ«le doelstelling zet niet aan tot het nemen van buitensporige risicoā€™s in verband met duurzaamheidsrisicoā€™s.
 • De te behalen commerciĆ«le doelstelling is het resultaat van de gezamenlijke inspanning en niet verbonden aan een individuele prestatie.

[update 29.10.2023]